Leerervaringen OBM Practitioner opleiding sept 2016-jan. 2017

Anno van der Veen Controller landelijke politie Stimuleren communicatie tussen afdelingen

Interventieplan:

4 nulmetingen gedaan naar gemengd zitten van 3 verschillende afdelingen met doel interventie naar communicatie te evalueren

Persoonlijke evaluatie:

Belangrijke leerervaringen: 'Teaching is learning, listening is teaching', 'Er is geen vrije wil, je omgeving bepaalt je gedrag', 'positieve gevolgen zijn vele malen krachtiger om gedrag te veranderen dan de snelle, gemakkelijke weg van straffen, dreigen, dwang....
- deze cursus is briljant in zijn opzet omdat het de geleerde principes direct toepast in het leren (de fluency werkte echt wonderbaarlijk goed). Bovendien merk ik dat de toepassing van wetenschappelijke inzichten veel vertrouwen geeft aan mij en aan mijn collega's van wie ik het gedrag probeer te veranderen.
- Ik vind het echt heel erg leuk! Dat enthousiasme ik ook uit op anderen. Heb een kennis die ik tegenkwam in de supermarkt al half overtuigd, mijn vrouw kan de door mij geleerde principes toepasbaar maken op haar basisschool etc.
- Ik was altijd al positief en relativerend ingesteld. Met deze cursus ben ik dat nog meer geworden. Ik moet oppassen dat ik niet te relaxed wordt.

Kathelijn Bakker Afvalinzameling gemeente Amsterdam - schoonhouden vuilniswagens

Mijn leerervaringen tijdens dit traject waren als volgt:
1. Ik heb geleerd en ervaren hoe deze methodiek gedegen en gestructureerd een gedragsverandering ondersteunt Ook in mijn coaching praktijk heb ik dit al toegepast. Ik heb daarbij ervaren dat het belangrijk is om deze methodiek over een langere periode consequent te volgen. Gedragsveranderingen kosten tijd.
2. Het belang stakeholders goed te betrekken, mee te nemen in het traject en draagvlak te creëren. Mijn eerste contact bij AIZ was de manager AIZ, die erg enthousiast is over OBM. Hij heeft eenzijdig besloten dat ik dit project mocht gaan doen, zonder zijn team daarbij te betrekken. De feedback die ik vervolgens kreeg binnen AIZ is dat ze vonden dat ik ze bij de terugkoppeling te veel informatie gaf. De meeste teamleiders en coördinatoren (op 2 na) waren eigenlijk niet zo geïnteresseerd. Ook hebben de meesten (ook chauffeurs) hun twijfels over of belonen wel werkt. Het is een organisatie die erg wordt gestuurd op antecedenten, en die eerder aan controles en straffen denkt dan aan belonen om een gedragsverandering te stimuleren. Verder heerst de opvatting dat je niet extra beloond zou moeten worden voor iets wat onderdeel is van je werktaken. Door de chauffeurs vrijwillig mee te laten doen en ze actief te betrekken in het ontwerpen van de interventie hoop ik de kans op succes te vergroten.

Patricia van Dam - Controller, lagere school stimuleren zorgvuldiger met speelgoed om te gaan

Persoonlijke evaluatie

Vanuit het vak van controller ben ik al geruime tijd bezig met het bezien van organisaties en de effectiviteit van die organisaties in relatie tot de kern van de zaak; de goede dingen op een goede manier doen.

Daarbij heb ik altijd in ruime mate gebruik gemaakt van mijn analytische capaciteiten en kritische houding om vast te stellen wat werkt en wat niet en wat er dan wel moet gebeuren. De nadruk lag daarbij op het beoordelen, verbeteren en evalueren van antecedenten. In de praktijk heb ik vaak gezien dat de dingen, ondanks goede intenties, indrukwekkende en gedegen plannen en hard werkende collega's, niet of nauwelijks veranderden, tot grote frustratie van ondergetekende. Dat heeft ook te maken met mijn neiging om het probleem te snel willen overnemen van anderen, om de verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van het probleem.

In mei jongsleden ben ik via het Zijlstra Center in aanraking gekomen met OBM. Het sprak mij zo sterk aan dat ik heb besloten in september te starten met de opleiding. In de afgelopen maanden heb ik geleerd hoe waardevol en effectief het instrument van gedragsanalyse is. Effectief omdat elk resultaat, elke prestatie tot uiting komt door middel van gedrag en gedrag veranderd kan worden. Waardevol omdat in de methodiek vooral gebruik wordt gemaakt van positieve waardering en stimulering van mensen maar ook omdat de methode uitgaat van de eigen kracht en ideen van mensen. Het heeft mij geleerd daar veel meer op te durven vertrouwen, Door vragen te stellen ipv antwoorden te geven.
Dit werkt ook door als ik het betrek op mijzelf; als ik mijn eigen gedrag wil veranderen. Dat zorgt ervoor dat ik met een "zachtere" blik naar de wereld kan kijken en met een lichter gemoed in de wereld kan staan.

Marre Dekkers - van Helden - Plan van aanpak op tijd laten komen van mensen met een verstandelijke handicap bij i-DiD

Interventieplan

De interventie is nog niet begonnen maar in het plan heb ik al wel opgenomen hoe we het prestatieniveau kunnen bestendigen o.a. doormiddel van verdunnen van de beloning. Tevens willen we het gaan uitbouwen door bij elke nieuwe groep die start eenzelfde soort interventie plegen, met dezelfde opbouw en type beloningen.
Daarnaast zullen de beloningen en vieringsmomenten moeten worden "ingebakken" in de dagelijkse gang van zaken bij i-DiD. Dit is ook de wens van i-DiD zelf aangezien ze heel graag meer grip op het aantal op tijd en aanwezige deelnemers willen hebben. Samen met het team, zullen we er voor gaan zorgen dat het hele beloningschema incl. vieringen in de weekplanning wordt meegenomen. Hierbij valt te denken aan duidelijke afspraak wie de voorbereidingen doet en wie de beloningen uitdeelt. Daarnaast wil ik er voor zorgen dat het OBM-gedachtegoed verder gaat leven in het team van i-DiD. Ik hoop dat de nog te geven training en deze eerste interventie daar een aanzet toe kan geven. Wellicht dat daaruit wel weer andere prestatievraagstukken naar voren komen die we dan middels het protocol kunnen benaderen. Mijn inschatting is dat ik de komende 3 maanden nog nauw betrokken ben bij de uitvoering van alles.

Persoonlijke evaluatie

Waar ik naar op zoek was voorafgaand aan deze opleiding heb ik ook gevonden, namelijk een concreet wetenschappelijk onderbouwd protocol waaraan je een gewenste gedragsverandering kan ophangen. Het geeft houvast en sturing aan iets wat door velen als ongrijpbaar wordt gezien. Dit maakt het ook goed uit te leggen. Het protocol dwingt je heel doelgericht en feitelijk te kijken naar de gewenste gedragingen. Wat is het precies dat je wil dat mensen anders doen. De ABC-analyse is vervolgens heel verhelderend en geeft gelijk een goed beeld waarom de gedragingen zijn zoals ze zijn op dat moment. Daarnaast is me heel erg bij gebleven dat de omgeving van zeer grote rol is in het beïnvloeden van het gedrag van die persoon. Wil je gedrag van een persoon veranderen zul je de omgeving moeten veranderen. Of dit het enige is dat het gedrag beïnvloed, ben ik nog niet helemaal van overtuigd aangezien er ook nog allerlei chemische en hormonale processen in ons lijf plaatsvinden die wel degelijk van invloed zijn op ons gedrag. Maar dat de omgeving een zeer grote rol heeft dat is me wel duidelijk geworden. Door de opleiding ben ik me eigenlijk nog bewuster geworden dat aandacht alles mooier maakt (om maar eens in Ikea bewoordingen te blijven). Wat ik dus vooral wil blijven doen en meer wil doen, is mijn waardering uitspreken naar mensen om me heen. En ik ga mijn best doen om altijd een positieve benadering te kiezen ipv te straffen of te negeren. BEDANKT VOOR DE INZICHTEN!

Ton van Gent, zelfstandig ondernemer binnen HTR+ group, commerciële trainingen

Interventieplan:

Aantal telefonische gesprekken via koude acquisitie van 3 naar 15 per dag brengen

Persoonlijke evaluatie:

Bewustwording van het belang van gedragspsychologie voor organisaties
Inzicht in waarom mensen doen wat ze doen
Inzicht in beïnvloedingsmogelijkheden
Inzicht in de dynamiek en het belang van een goed waarderingssysteem
Inzicht in waardoor zoveel huidige waarderingssystemen zo weinig effect sorteren
Bevestiging van het inzicht dat (professionele) belangstelling in elkaars persoon en belangen een zeer belangrijke factor is bij gedragsbeïnvloeding.

Door het betrekken van collega's in het feedback geven, veel meer openheid en openstaan voor leren en beter worden. Ook veel aandacht binnen familie voor mijn bezigheden; erg leuk!

Toegenomen inzicht in eigen handelen; toegenomen openstaan voor verbeteringen. toegenomen geloof in verbeterpotentie.

Ga gedragsverandering vanaf nu vooral benaderen obv ABC analyses en vanuit de positieve reïnforcement gedachte. Veel minder vanuit opgelegde doelstellingen en "zachte dwang".

Ilse Posch Hoogheemraadschap - Koersvastheid operationaliseren en stimuleren

Interventieplan

De terugkoppeling van de eerste metingen sinds de nulmeting moet nog plaatsvinden (afgesproken is vierwekelijks). Het terugkoppelen van de resultaten van de nulmeting heeft echter meteen daarna (voorafgaand aan het eerstvolgende MT overleg) al tot een extra antecedent geleid: aan de wekelijkse agenda heeft de secretaris van het MT een kolom toegevoegd waar degene die een agendapunt aanlevert dit agendapunt kan koppelen aan een resultaatafspraak uit 2017.
Dit is een mooie oefening om te werken aan bewustwording en het nieuwe gedrag om actief bezig zijn met de resultaatafspraken te bestendigen. Dit zal tevens bijdragen aan het verhogen van het huidige prestatieniveau.

Persoonlijke evaluatie

Ik vond het mooi en spannend tegelijk om performers die ik voor ogen had voor mijn case enthousiast te maken voor OBM. Dat bleek uiteindelijk niet moeilijk. Na een korte toelichting in een overleg begin december jl. waren ze enthousiast om ermee aan de slag te gaan. Ik dankte ze voor de gelegenheid mijn case te koppelen aan hen, maar zij bedankten mij; zien het als een win-win.
Ook andere collega's die ik over OBM en over de case vertel reageren positief. Zo hebben mijn collega-projectmanagers mij gevraagd om ze op de hoogte te houden van de voortgang.
Ik heb geleerd om de het intuïtieve dat ik in relatie tot gedrag en prestaties zelf al vele jaren heb toegepast (je krijgt mensen mee als ze voor zichzelf de voordelen ervaren van de verandering) te onderbouwen en analytisch te kunnen benaderen mbv de ABC-analyse, in de context van de andere stappen.
Dat is ook wat ik vanaf nu meer ga doen, überhaupt de link leggen met de gedragsanalyse en managers enthousiasmeren door ze uit te leggen dat ze heel goed op gedrag kunnen sturen, sterker nog, dat dat de prestaties van de betrokkenen dan alleen maar beter zullen worden.

Tamara Schutte Coachend leiderschap stimuleren met open vragen nulmeting via geluidsopnames bij Guidion

Voor de toekomst is de focus van het directielid om het gedrag te bestendigen. Zij zal daarom nog 1 keer per maand een geluidsopname van een weekly sturen en over 3 maanden evalueren we dat. Om op die manier er focus op te houden.
Daarnaast verwacht/hoop ik dat medewerkers ook aan zullen geven dat ze de weekly's prettiger vinden verlopen. Ik heb het directielid dan ook aangeraden om te vragen aan haar direct reports hoe zij tegen de samenwerking en de weekly's aankijken. Als er een positieve reactie komt, dan is dit natuurlijk een beloning. Als dat niet zo is, dan is er misschien wat herstelwerk te doen ;).

Persoonlijke evaluatie:

Ik vond het erg leuk om, na een aantal trainingen in persoonlijke ontwikkeling, weer een inhoudelijke training te volgen. Het maakt dat ik in mijn werk anders aan ben gaan kijken naar welk gedrag ik beloon en welk gedrag ik straf. Ook naar anderen toe geef ik dit mee; zo had onze office manager de neiging om elke keer als het bv een troep was op kantoor dit bij meetings te blijven herhalen. Dit leverde geen resultaat op. Nu wordt er op een andere, positieve manier aandacht besteed aan dit onderwerp.
Binnenkort start ik met een project om coachend & inspirerend leiderschap verder te verspreiden binnen de organisatie. Een ABC-analyse gaat daar absoluut bij helpen. Want dit gedrag wordt op dit moment niet beloont; en daardoor is het niet gek dat het ook onvoldoende voorkomt.
Het is deze manier van denken en analyseren die me het meeste heeft gebracht. Ik vond het erg leuk om er mee aan de slag te gaan en zal dit ook blijven doen!

OBM%20Summercourse%20evaluation
Word – 19,7 KB 1979 downloads
Pijler%20I%2007-11-2016-2
Excel – 50,5 KB 2006 downloads
Evaluatie Praktijkdag Grip op Gedrag 22-11-2016 Marius Rietdijk
PDF – 361,5 KB 881 downloads
Evaluaties College Compliance & Integrity Management
Excel – 46,5 KB 2005 downloads
Student evaluation OBM Summer School 2017anonymus
Excel – 36,8 KB 2041 downloads
StrategicManagement2018
PDF – 230,0 KB 869 downloads
BehavioralStrategy2018
PDF – 217,0 KB 916 downloads
OBMParttimeMasters2018
PDF – 202,6 KB 949 downloads
Organizational Behavior Accountantsopleiding2018
PDF – 103,9 KB 904 downloads

Ervaar een lezing of workshop
Doe de OBM Practitioner opleiding
Ervaar een hypnose of coachingsessie
Bestel boeken
Vraag een interview aan